Dull Blade 2 – Kera

Hindi, Kaia. Sabay na tayong aalis. No, Kaia. We’ll go together.